Deng wirusy IgG, lgM antikorlary birleşdirilen anyklaýyş toplumy

Gysga düşündiriş:

Önümiň tanyşdyrylyşy

Bu toplum, Dengue wirusy IgG we lgM adam ganynda, serumda ýa-da plazmada antikorlary ýokary hilli kesgitlemek üçin ulanylýar, hemişelik gyzzyrma keseli bolan näsaglar üçin kliniki barlaghanada kömekçi diagnoz goýmak üçin.

Önüm aýratynlyklary

1 asy Easyeňil işlemek: enjamlaryň zerurlygy ýok.

2) Çalt: Tapylan netijeleri 15-20 minutyň içinde görkezip bolýar.

3 lex Çeýe nusgalar: Nusgalar tutuş gan, serum ýa-da plazma bolup biler.

4) Ygtybarly: duýgurlyk we aýratynlyk 90% -den gowrak.


 • Önümiň ady:Deng wirusy IgG, lgM antikorlary birleşdirilen anyklaýyş toplumy
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  GÖRNÜŞLI ULANMAK

  Toplumda adam ganynda, serumda ýa-da plazmada dengiz wirusy IgM we IgG antikorlaryny hil taýdan kesgitlemek üçin immunohromatografiýa ulanylýar.

  Denge gyzzyrmasy, wirus wirusy sebäpli döreýär (dört serotipe bölünýär, DENV-1 ~ 4).Aedes aegypti we Aedes albopictus tarapyndan geçýän ýiti ýokanç keseldir.Köplenç tropiki we subtropiki ýerlerde ýüze çykýar. Kliniki görnüşleri dengiz gyzzyrmasyna, deng gemorragiki gyzzyrma we deng şok sindromyna bölmek bolar. Esasy kliniki ýüze çykmalarda gyzzyrma, kelle agyry, myşsa we bogun agyrylary, aşa ýadawlyk, dökülme, lenfadenopatiýa we leýkopeniýa bar. Denge wirusynyň ilkibaşda ýokaşmagy bilen, asimptomatiki resessiw ýokançlyk ýa-da ýeňil we adaty dengiz gyzzyrmasy ýaly ýumşak kliniki ýüze çykmalar bolýar; Deng wirusy ýokaşanda, kesel has çynlakaý bolýar, dengiz gemorragiki gyzzyrma we şok sindromynyň ähtimallygy ýokarlanýar, ölüm derejesi ýokary, çynlakaý zyýanly ýokanç keseldir.

  IgM ilkinji ýokaşan hassalarda ýüze çykmagyň 5-6-njy gününde ýüze çykaryldy we antikor derejesi 1-den 2 hepdäniň içinde iň ýokary derejä çykdy, soň haýal azaldy, IgG ömürboýy 14 gün töweregi peýda boldy;IgG antikorlary ikinji derejeli ýokaşmadan soň ýiti döwürde ýüze çykyp bilýärdi we ýokaşma wagtynda IgM derejesi ep-esli azaldy.IgG antikor polo positiveitel, dengiz wirusy bilen ikinji ýokaşmagy ýa-da deng wirusy ýokaşandygyny görkezýär.Oňyn IgM antikor, deng wirusy bilen ilkinji ýokaşmany görkezýär (wirusa mahsus IgM antikor diňe bir ýokançlykda däl, eýsem ikinji derejeli infeksiýada we gaýtalanýan ýokançlykda hem ýüze çykyp biler).IgG we IgM antikor polo positiveitel, başlangyç ýokançlygyň ýa-da irki ikinji ýokançlygyň gutarandygyny görkezýär.

  IgM we IgG antikorlarynyň dinamiki paýlanyşy, ilkinji ýokançlygy we ikinji derejeli ýokaşmagy kesgitlemek üçin möhüm serologik bellikdir. Bu önüm dengiz wirusynyň ýokaşmagyna kömekçi diagnoz, şeýle hem başlangyç ýokançlygy we ikinji derejeli ýokançlygy kesgitlemek üçin amatlydyr.

  Synag ýörelgesi

  Reagent immunohromatografiýany we adam seriýasynda, plazmada ýa-da tutuş ganda dengiz wirusynyň IgG we IgM antikorlaryny çalt we hil taýdan kesgitlemek üçin ulanýar.

  Deng wirusynyň IgG we IgM antikor synag zolagynyň nitroselluloza membranasyny kesgitlemek meýdany degişlilikde adam garşy IgG antikor we adam IgM antikor bilen örtülendir we hil gözegçilik meýdany (c) biotin bilen örtülendir.Haçan-da nusgada dengiz wirusy IgG antikorlary bar bolsa we konsentrasiýasy iň pes kesgitleme çäginden ýokary bolsa, kolloid altyn bilen belgilenen deng wirusynyň rekombinant antijeni, ganyň ýa-da plazmadaky IgG antikor IgG bilen birleşip, reaktiw toplum döredýär. .Hromatografiýanyň täsiri astynda reaktiw toplum nitroselluloza membranasy boýunça öňe hereket edýär we nitroselluloza membranasynyň ýüze çykarylýan ýerinde (T1) adam garşy IgG antikorlary tarapyndan ele alynýar.Netijede, ýüze çykarylýan ýerde (T1) gyzyl reaksiýa çyzygy emele gelýär we netijede dengiz wirusy IgG antikorlary üçin oňyn bolýar; Şonuň ýaly-da, nusgada dengiz wirusy IgM antikorlary bar we konsentrasiýasy iň pes kesgitleme çäginden ýokary bolsa, görünýän ýüze çykarylýan ýerde gyzyl reaksiýa çyzygy emele geler we netijede dengiz wirusy IgM antikor polo positiveitel bolar; tersine, nusgada deng wirusy IgG ýok bolsa, IgM antikor ýa-da konsentrasiýa iň pes kesgitleme çäginden pes bolsa; , ýüze çykarylýan ýerde gyzyl reaksiýa çyzygy ýok (T1, T2), we netijede dengiz wirusy IgG / IgM antikorlary üçin negatiwdir. Nusgada IgG , IgM antikorlary hil gözegçiliginde gyzyl reaksiýa çyzygyny emele getirer meýdany (c)

  Esasy komponentler

  Reagent synag kartasyndan, nusga suwuklandyryjydan (damjadan) we turbadan ybarat.
  1. Synag kartasy synag zolagyndan we plastmassa gutudan ybarat. Synag zolagy nitroselluloza membranasyndan, nusga padinden, baglaýjy padden, sorujy kagyzdan, PVX tagtadan we beýleki direglerden durýar. Nitroselluloza membranasy adam garşy IgG antikor bilen örtüldi, adam garşy IgM antikor we biotin, we baglaýjy padde kolloid altyn bilen bellik edilen rekombinant antigen we deng wirusynyň awidini bar.
  2. Suwuklandyryjy (çüýşe çüýşesi) 1 çüýşe / 25 adam (nusga diluent PBS).
  3. Adam başyna bir saman.

  Saklamak şertleri we ygtybarlylygy

  1. 4 ℃ ~ 40 dükan, möhleti 24 aý möhlet bilen kesgitlenýär.
  2. Alýumin folga sumkasyny açanyňyzdan soň synag kartasyny 60 minudyň içinde gysga wagtda ulanmaly.Nusga garyndysy açylandan soň derrew ýapylmaly we salkyn ýerde goýulmaly.Möhlet möhletinde ulanyň.
  3. Önüm senesi: önümiň belligine serediň.
  4.Ekspirasiýa senesi: önümiň belligine serediň.

  Nusga haýyşy

  Synag üçin tutuş gan, serum we plazma nusgalary ulanylyp bilner.
  1. Bütin gan nusgasyny ýygnamak: barmaklaryňyzyň ujundan, gulak ujundan ýa-da damardan gan ýygnamak üçin antikoagulyant turba ýa-da antikoagulyant bilen gan ýygnaýan gämini ulanyň (heparin, EDTA, natriý sitrat we beýleki antikoagulyantlar maslahat berilýär) we garaşmak üçin gowy silkmek. ýygnanandan soň gysga wagtda ulanylmaly; derrew tapylmasa, nusga sowadyjy üçin 2 ~ 8 at saklanyp bilner we ähli gan nusgasy 3 günüň içinde tapylmalydyr.
  2. Serum / plazma nusgalaryny ýygnamak: wenoz gan ýygnalýar we adatdan daşary tebigat gan ýygnanandan soň gönüden-göni sorulýar ýa-da merkezden gaçyrylýar. Ganyň nusgalary antikoagulyant bilen turba ýa-da antikoagulyant turbany ýygnamak arkaly ýygnaldy (heparin, EDTA, natriý sitrat we ş.m.) .Merkezden gaçyryşdan ýa-da durandan soň, ýokarky açyk sary arassa suwuklyk plazma nusgasy hökmünde kabul edildi. Zerum / plazma nusgalary wagtynda synag edilip bilinmese, iki hepde 8 ~ 8 at derejesinde saklanmalydyr.Uzak wagtlap saklamaly bolsa, - 20 at derejesinde saklamaly.Synagdan ozal otag temperaturasyna gaýdyp gelmeli.
  Bellik: sarylyk nusgalarynyň ýokary konsentrasiýasy (nusga ergininiň görnüşi ýalaňaç gözler bilen sary bolýar), ýokary gemolitiki nusgalar (erkin gemoglobiniň konsentrasiýasy> 9g / L) ýa-da ýalaňaç gözler bilen köp sanly flokulent ýataklary bolan ganly gan nusgalary düşündirişe päsgel berer. synag netijeleriniň, şonuň üçin nusgalary ulanmazdan ozal nusgalaryň daşky görnüşine üns berilmelidir.

  Synag usuly

  Synagdan ozal görkezmeleri üns bilen okaň.Synag edilmeli nusgalar, synag reagentleri we beýleki synag materiallary otag temperaturasyna deňleşdirilýär we synag otag temperaturasynda geçirilmeli. Amal ädimleri aşakdakylar:
  1. Alýumin folga sumkasynyň kesilen ýerinden ýyrtyň, synag kartasyny çykaryň, stoluň üstünde goýuň we bellik ediň (Bellik: synag zolagynyň orta filminiň ýüzüne barmaklaryňyz bilen degmäň).
  2. Ganyň / serumyň / plazmanyň ähli nusgasyny gysga turba bilen (masştab bilen) siňdiriň, nusga deşigine dikligine 10ul (takmynan 1 damja) goşuň, soňra eriş meýdanyna 2 damja ergin goşuň (1-nji suratda görkezilişi ýaly) )
  3. Netijeler 15-20 minutda syn edildi we 30 minutda kliniki ähmiýeti ýokdy.

  1-nji surata serediň (diňe salgylanma üçin)

  1-nji surata serediň (diňe salgylanma üçin)

  2-nji surat (nagyş diňe hakyky obýekte baglylykda)

  2-nji surat (nagyş diňe hakyky obýekte baglylykda)

  Synag netijelerini düşündirmek

  Synag netijelerini düşündirmek (2-nji surata serediň) negatiw: gyzyl çyzyk, ýagny hil gözegçilik meýdanynda diňe gyzyl reaksiýa çyzygy peýda bolýar.IgG we IgM antikorlarynyň tapylmandygyny aňladýar.Şübhesiz, 3-5 günden soň ret etmek maslahat berilýär.
  IgG antikor pozitiw: iki sany gyzyl çyzyk bar, biri synag meýdançasynda (T1) we biri hil gözegçilik meýdanynda (c).Diýmek, iki gezek dengiz wirusy ýokaşdy ýa-da öň deng wirusy ýokaşdy.
  IgM antikor polo positiveitel: synag meýdanyndaky bir gyzyl reaksiýa çyzygy (T2) we hil gözegçilik meýdanynda bir gyzyl reaksiýa çyzygy (c).Deng wirusynyň başlangyç ýokaşmasyny görkezýär.
  IgG we IgM antikor polo positiveitel: üç sany gyzyl çyzyk, ýagny synag meýdançasynda bir gyzyl reaksiýa çyzygy (T1, T2) we hil gözegçilik meýdanynda bir gyzyl reaksiýa çyzygy (c).Ilkinji ýokançlygyň gutarandygyny ýa-da ikinji derejeli ýokançlygyň başlangyç tapgyryny görkezýär.
  Nädogry: hil gözegçilik meýdanynda (c) gyzyl reaksiýa çyzygy ýok.Synag nädogry bolsa, şu wagt täze synag kartoçkasy bilen gaýtadan ýazmak maslahat berilýär, esasanam nusga mukdarynyň ýeterlikdigine üns beriň.

  Synag usullarynyň çäklendirmeleri

  1. Bu reagent diňe adam ganynda, serumda ýa-da plazmada dengiz wirusy IgG we IgM antikorlaryny ýüze çykarmak üçin ulanylýar.
  2. ativearamaz netijeler, soňky ýokaşma ähtimallygyny aradan aýyrmaýar.
  3. Synag görkezmelere laýyklykda berk geçirilmelidir, ýogsam nädogry netijeler çykarylyp bilner; Mysal üçin neşe ýa-da operasiýa we tehniki sebäpler bar bolsa, netije ýalňyş bolar; netije şübheli bolsa, gaýtadan ýazyň.
  4. Bu reagent diňe nusgalarda dengiz wirusy IgG we IgM antikorlary üçin ýokary hilli kesgitlemegi üpjün edýär.Belli bir indeksiň anyk mazmunyny anyklamak zerur bolsa, degişli hünär gurallaryny ulanyň.
  5. Bu önümiň synag netijeleri diňe kliniki salgylanma üçin bolup, kliniki diagnoz we bejerginiň ýeke-täk esasy hökmünde ulanylmaly däldir.Näsaglaryň kliniki dolandyryşy, olaryň alamatlary / alamatlary, lukmançylyk taryhy, beýleki laboratoriýa synaglary, bejerginiň täsiri, epidemiologiýa we beýleki maglumatlar bilen bilelikde göz öňünde tutulmalydyr.
  6. Infectionokançlygyň irki we ikinji tapgyrynda, dengiz wirusy IgM antikor öndürilmeýär ýa-da titr gaty pes bolup, negatiw netijelere getirer.Wirus ýokaşmasy güman edilýän bolsa, näsaga 3-4 günüň içinde gaýtadan gözden geçirmeli, ikinji nusgany almaly we şol bir wagtyň özünde serokonversiýanyň ýa-da wirusyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin şol bir şertde ikinji nusgany we birinji nusgany anyklamaly. Ilkinji ýokançlykda IgM antikorlary ep-esli ýokarlandy.
  7. Immun funksiýasy bozulan ýa-da adam immunitet ýetmezçiligi wirusy (AIW) ýokaşan hassalar ýa-da organ transplantasiýasyndan soň immunosupressiw bejergi alýan näsaglar ýaly immunosupressiw bejergini alýan näsaglar, serologiki IgM antikorlaryny kesgitlemek üçin çäkli ähmiýete eýe bolup, nädogry lukmançylyk düşündirişine sebäp bolup biler.
  8. Soňky aýlarda gan tabşyran ýa-da beýleki gan önümlerini alan adamlaryň oňyn synag netijeleriniň seljermesi seresap bolmaly.
  9. Wirusa mahsus IgM antikor diňe bir başlangyç ýokançlykda däl, eýsem ikinji derejeli ýokançlykda we gaýtalanýan ýokançlykda hem ýüze çykyp biler.
  10. Reagent bilen ýapon ensefalitiniň oňyn nusgalarynyň arasynda kesel reaksiýa bolup biler, diagnoz kliniki alamatlara esaslanmalydyr.

  Öndürijilik aýratynlyklary

  1. Iň pes kesgitleme çägi :
  IgG we IgM synag kartlarynyň iň pes kesgitleme çägi IgG üçin 1:40, IgM üçin 1:20 boldy

  2.Kross reaksiýa
  1
  (2) Bu reagent ýapon ensefalitiniň oňyn nusgalary bilen reaksiýany kesip biler.

  3.Kliniki synaglar:
  (1) IgG antikor: 1142 kliniki nusga saýlandy [ELISA ýa-da PCR tarapyndan 400 oňyn nusga, baha beriş reagenti bilen 742 negatiw nusga tapyldy.Oňyn tötänlik derejesi 32,25% (129/400), otrisatel tötänlik derejesi 98,79% (733/742), tötänlikleriň umumy mukdary 75,48% (862/1142) boldy.
  (2) IgM antikor: 1142 kliniki nusga [345 oňyn nusga we ELISA ýa-da PCR tarapyndan ýüze çykarylan 797 negatiw nusga] saýlandy.Oňyn tötänlik derejesi 61,45% (212/345), otrisatel tötänlik derejesi 97,74% (779/797), tötänlikleriň umumy mukdary 86,78% (991/1142) boldy.

  TERJIME

  1. Bu önüm bir gezek ulanylýan vitro anyklaýyş reagenti, gaýtadan ulanmaň, möhleti geçen önümler ulanmaň.
  2. Alýumin folga haltajygynda dilden bar, ony dilden kabul etmeli däl.
  3. Täze nusgalar maslahat berilýär.
  4. Synag gurşawynyň temperaturasynyň aşa ýokary bolmagyndan gaça durmaly we pes temperaturada saklanýan synag kartasy çyglylygyň siňdirilmezligi üçin otag temperaturasyna dikeldilenden soň açylmalydyr.
  5. Synagdan soň ulanylan synag kartoçkasy, suwuklandyryjy we turbalar biomedikal galyndylar hökmünde kabul edildi.
  6. Operasiýa wagtynda gorag eşiklerine, elliklere we ş.m. howpsuzlyk çärelerine üns bermegiňizi haýyş edýäris.
  7. diagnhli anyklaýyş reagentlerinde bolşy ýaly, anyklaýyş görkezijileri we kliniki alamatlar birleşdirilenden soň, soňky diagnoz lukman tarapyndan edilmelidir.

  CE nyşanlarynyň görkezijisi

  CE nyşanlarynyň görkezijisi
 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler