Sorag-jogap

1. Antigen bilen molekulýar synagyň arasynda näme tapawut bar?

Häzirki wagtda SARS-CoV-2 kesgitlemesinde dürli kesgitleme usullary bar.Molekulýar synaglar (PCR testi hem diýilýär) wirusyň genetiki materialyny we antigen testi arkaly wirusdaky beloklary kesgitleýär.

2. Synag netijelerine haýsy faktorlar täsir eder?Nämä üns bermeli?

- Burun siňdiriş nusgalary üçin amatly.
—Göçürilende nusgada köpürjikler bolmaly däldir.
- Nusga düşýän mukdar gaty köp ýa-da az bolmaly däldir.
- Nusga ýygnanandan soň derrew synag ediň.
- Görkezmelere laýyklykda işlediň.

3. Synag kartasynda hiç hili gyzyl zolak peýda bolmaýar ýa-da suwuklyk akmaýar, sebäbi näme?

Bu synagyň synag netijesiniň nädogrydygy aýdyň bolmaly.Sebäpler aşakdakylar:
- Synag kartasynyň ýerleşdirilen stoly deň däl, bu suwuk akymyna täsir edýär.
- Açylýan nusga ölçegi görkezmelerde görkezilen talaplara laýyk gelmeýär.
- Synag kartasy çygly.