Ba.5.2 Täze koronawirus we täze görnüşler gelýär!Qing antigen reagentlerini doly goldaň!

2019-njy ýylda açylandan bäri, koronawirus romany Omikrona, soňra bolsa ozal gözden salnan “Omicron II” ba.5 görnüşine üýtgedildi.Adamlaryň epidemiýanyň gutarjakdygyny çak edişleri ýaly, ýuwaşlyk bilen üýtgemegini dowam etdirdi we BA.5.2 täze warianty girizdi we ähli illýuziýalary towuk ýeleklerine öwürdi.
“Omicron” -dan alnan BA.5.2-iň täze warianty, beýleki mutantlara garanyňda has çalt ýaýradylan we ýokaşan ýagdaýlarda KT bahasy pes bolan süýümli belokda adaty bolmadyk 8 mutasiýa bolýar. Birnäçe hepde açylandan soň, Günorta Afrikada, Portugaliýada, Angliýada, Ysraýylda, ABŞ-da we beýleki ýurtlarda çalt ýaýrady.Mutant ştammy Hytaýda ilkinji gezek 5-nji iýulda ýüze çykaryldy. Wirusyň ýokaşma derejesi we ölüm derejesi gaýta-gaýta üýtgänsoň gowşarmy?Ora-da munuň tersimi?BA.5.2 görnüşiniň indiki esasy akymyna öwrüljekdigini aýtmak entek ir, ýöne “Omicron” -yň global üçünji tolkuny ýüze çykýar we oňa ýönekeý garalmaly däldir.
Adamlar “Novel Coronavirus” -y ýok etmek üçin belli bir dermanyň çalt ösmegine sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar, wirus ýüze çykanyndan bäri üç ýylda goramak baradaky düşünjeleri yzygiderli ýokarlanýar.Öýde COVID-19 üçin çalt kesgitlemek toplumy gündelik durmuşymyzda möhüm “gorag galkanyna” öwrüldi.JiqingSARS-COV-2 Antigen kesgitlemek toplumydurnukly öndürijiligi, amatly ulanylyşy we epidemiýa ýokaşmasynyň öz wagtynda blokirlenmegi üçin amatly anyklaýyş netijeleri bar.TUV, ISO we CE we ş.m. tarapyndan kepillendirildi Köp sanly kliniki synaglaryň üsti bilen dürli mutant ştamlaryny hem netijeli tapyp biler.

https://www.jiqing-medicine.com/sars-cov-2-antigen-detection-kitnasal-swab-product/
Jiqing biologiýasy kämillik ýaşyna ýeten RT-LAMP, kolloid altyn usuly, himiluminesensiýa we immunofloresensiýa we beýleki tehnologiýa platformalaryna eýe.Şeýle hem, öý görnüşli hemişelik temperatura PCR, öý görnüşli fitofora ling nuklein kislotasy gabygy, Helicobacter pylori we maýmyn testi, AIW, bütin gan POCT reagenti we beýleki IVD anyklaýyş önümleri bar.Şeýle hem, kompaniýa dürli öý ulanylyşyny we kliniki tomaşaçylary kanagatlandyrmak üçin hemişelik temperaturany güýçlendiriji guralyň, awtomatiki himiluminesensiýa immunoanalizatorynyň, elde göterilýän immunoanalizatoryň, göçme immunoanalizatoryň we ş.m. ulanylmagyny goldaýan reagentleri üpjün edýär.

Maýmyn wirusyny anyklaýyş toplumy
Epidemiýa rehimsiz, söýgini belläň!her pursatda özüňiziň we maşgalaňyzyň saglygyny goraň!


Iş wagty: Iýul-14-2022