BA.5 henizem tolkun döredýär we adamlar hüşgär we täze görnüşleri bar!

BA.5 eýýäm gören wirusymyzyň iň erbet görnüşi, eýýäm ýokary immunitetden gaçmagy täze derejä çykardy we bütin dünýäde tolkun döretdi.BA.5 ýaýrap barýarka, onuň täze warianty - BA.2.75 bar.Omicron çalt mutasiýa “köşk söweş dramasyna” düşündirýär, bu hakykatdanam tolgunyşyk tolkuny.

Ysraýylyň Saglygy goraýyş ministrliginiň Merkezi wirus barlaghanasynyň hünärmeni doktor Şaý Fleýşen BA.2.75-iň döremeginiň aladalydygyny aýtdy.BA.2 wariantyndan BA.2 bilen deňeşdirilende 16% ösüş bilen ösen "ikinji nesil warianty".8 mutasiýa, şolardan 8-si Spike gen sebitinde ýerleşýär.“Ikinji nesil warianty” diýilýän zat, “birinji nesil wariantyndan” emele gelen warianty aňladýar, ýöne has köp mutasiýa we birinji nesil görnüşinden has köp tapawut bilen.“Omicron” ştammy üçin BA.1, BA.2, BA.3, BA.4, BA.5 we beýleki görnüşleriň hemmesi “birinji nesil warianty” we BA.2.75 ilkinji üstünlikli “Ikinji nesil warianty” bolup biler. .Bu wariantlarda eýýäm “nejis” antigen we geçiş mümkinçiligi ýaly häsiýetler bar, bu bolsa geljekde täze epidemiýalara sebäp bolup biljek has howply mutasiýa kombinasiýalaryna eýe bolup biljekdigini aňladýar.

Epidemiýa durmuşymyzy üýtgetdi we öý görnüşindäki täze täç çalt synag enjamlary hem durmuşymyzda aýrylmaz “gorag guralyna” öwrüldi.JiqingSARS-CoV-2 Antigen kesgitlemek toplumyepidemiýanyň ýaýramagynyň çalt derňelmegi we wagtynda petiklenmegi üçin peýdaly kesgitleýiş ýerine ýetirijiligi, amatly ulanylyşy we çalt kesgitleme netijeleri bar.TUV, ISO we EU CE ýaly birnäçe şahadatnama geçdi.Kliniki synaglarda dürli mutantlary hem netijeli tapyp biler.

SARS-CoV-2 Antigen barlag toplumy - Swab antigen

Jiqing Bio, RT-LAMP, kolloid altyn usuly, himiluminesensiýa usuly we immunofloresensiýa usuly ýaly ösen tehnologiýa platformalaryna eýedir.Şeýle hem, öý hojalygynyň hemişelik temperaturasy PCR, öý Yingqingling nuklein kislotasyny aýyrmak ergini, bir basgançakly Helicobacter pylori we maýmyn zäherini kesgitlemek bar. Synag, AIW, tutuş gan POCT reagentleri we başga-da köp IVD anyklaýyş önümleri bar.Şeýle hem, kompaniýa dürli öý ulanylyşyny we kliniki tomaşaçylary kanagatlandyrmak üçin reagentler bilen ulanylýan yzygiderli temperatura güýçlendiriji gurallary, awtomatiki himiluminesensiýa immunoassaý analizatorlaryny, el bilen dolandyrylýan immunoassaý analizatorlaryny, göçme immunoassaý analizatorlaryny we ş.m. üpjün edýär.

SARS-CoV-2 Izotermiki güýçlendiriji PCR

Jiqing Bio onlaýn we awtonom sinhronizasiýa kömek re modeimini işe girizdi, maslahat we gepleşikler üçin milli telefon liniýasyna 400-881-9796 jaň ediň.


Iş wagty: Awgust-19-2022