AIW

Bütindünýä AIDS güni her ýyl 1-nji dekabrda, 3522-nji Bütindünýä AIDS güni bolsa 2022-nji ýylyň 1-nji dekabrynda bellenilip geçilýär. Näme üçin adamlar “Aý” reňkiniň üýtgemegi barada gürleşýärler?AIDS näme?Hemmeler üçin meşhur ylym!

AIDS näme?
AIDS-iň lukmançylyk ady Alnan immun ýetmezçiligi sindromy (AIDS).Oňa AIDS wirusy, ýagny adam immunitet ýetmezçiligi wirusy (AIW) sebäp bolýar, ölüm derejesi ýokary bolan zyýanly ýokanç kesel.AIW adam bedenine girenden soň, esasan adam bedenindäki CD4 + T lenfositleri öldürýär, şonuň üçin adamlaryň garşylygy kem-kemden peselýär, bejermek kyn we ahyrsoňy ölüme sebäp bolýan köp kynçylyklar bar.

AIDS

AIDS ýokaşmagyň ýollary haýsylar?
AIDS-iň ýokaşmagynyň üç usuly bar: jynsy gatnaşyk, gan ýokaşmagy, eneden-çaga ýokaşmagy.
● Jynsy gatnaşyk: AIDS erkekler bilen aýallaryň arasynda we erkekleriň arasynda jynsy gatnaşyk arkaly ýokaşyp biler.Hyzmatdaşlaryňyz näçe köp bolsa, ýokaşma howpy şonça-da ýokarydyr.AIW ýokaşmagynyň esasy usuly jynsy ýol.
● Gan geçirmek: Köpçülikleýin şprisler, hapalanan gan ýa-da gan önümlerine sanjym, berk sterilizasiýa edilen hirurgiýa, akupunktur, diş çykarmak, tatuirovka etmek, deşmek, gaş tatuirovkasy we beýleki invaziv gurallar AIW-iň ýokaşmagyna sebäp bolup biler.
● Eneden-çaga ýokaşmagy: AIDS ýokaşan aýal göwrelilik, çaga dogurmak we ene süýdi bilen iýmitlendirmek döwründe wirusy çagasyna geçirip biler.AIDS ýokaşdyrmak ýollary

AIW infeksiýasyna haýsy häsiýetler sezewar bolup biler?
Saf Howpsuz goralmadyk jyns gatnaşyklary
Men Erkekler bilen jyns gatnaşykda bolan erkekler
Drug Wena damarlaryny ulanmak we iňňäni paýlaşmak
HIV AIW bilen hapalanan gan ýa-da gan önümleriniň geçirilmegi
HIV AIW ýokaşan adamlarda doglan çagalar

Bu barada umumy ýalňyş düşünjeler
Köp adamlar gündelik durmuşyny AIW ýokaşmagyndan gorkup, durmuşlaryny dowam etdirýärler.Aslynda, AIDS-iň ýokaşmagy diňe üç ýol, ýagny jynsy gatnaşyk, gan ýokaşmagy, eneden-çaga ýokaşmagy.
AIW-iň aragatnaşyk, göz ýaşlary, der ýa-da tüýkülik arkaly ýokaşýandygyny görkezýän subutnamalar bar.Şonuň üçin AIW infeksiýasy arkaly mümkin däl:
HIV AIW keselini alan adam bilen bir dem alyň
AIW keselinden soň hajathana ýa-da gapy tutawajyna degmek
HIV AIW keseli bilen gujaklaşyň, öpüň ýa-da elleşiň
Iýmit gap-gaçlaryny AIW keseli bilen paýlaşyň
Exercise Sport zalynda maşk enjamlaryny paýlaşyň

Sýamen Jiqing Biologiki hojalygyAIW-1/2 Altyn çalt ekran synagyimmunohromatografiýa prinsipini adam seriýasynda, plazmada we tutuş ganda AIW1 / HIV2 antikoryny kesgitlemek üçin goşa antigen sendwiç usulyny ulanýar.Ectionüze çykarmak, 99,86% -e çenli duýgur we takyk.Synag netijesine garaşman 10-15 minutda tamamlap bolýar.Şahsy durmuşyňyzy goramak üçin muny aňsatlyk bilen öýde ediň.AIW-12 altyn çalt ekran synagy


Iş wagty: Awgust-26-2022