Hakyky duýgulary, jemgyýetçilik jogapkärçiligini we edermenligi bermek üçin sadakalary söýüň

Iş näçe uly bolsa, jogapkärçilik şonça-da ulydyr.Jemgyýetçilik çärelerine esasy gatnaşyjy hökmünde kärhananyň gymmaty sosial meseleleri çözmekden ybaratdyr we jemgyýetçilik jogapkärçiliginiň ýerine ýetirilmegi kärhananyň önümçiligi we işi bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.Uzak wagt bäri, Xiamen Micalrun Technology Co., Ltd. hemişe asyl niýetine we wezipesine ygrarlydy.Ösüş depginini çaltlaşdyrmak bilen bir hatarda, öz borçlaryny işjeň ýerine ýetirdi we sosial jogapkärçilikleriň ýerine ýetirilmegini egnine, ýüregine we hereketlerine ýükledi.Haýyr-sahawat

Geçen hepde “Sin'an jemgyýetçilik abadançylygy kitaphanasy” üçin kitaplar we kitaplar sowgat bermek çäresini geçirdik.Bu haýyr-sahawat işini üstünlikli tamamlamak üçin kompaniýanyň ýolbaşçy topary oňa uly ähmiýet berýär.Korporatiw medeniýet topary işgärleri işjeň gatnaşmak üçin işjeň guraýar we meýletin haýyr-sahawat we kitap sadakalary görnüşinde çäreleri geçirýär, bu hemmeler üçin kompaniýanyň içinde söýgi paýlaşmak we paýlaşmak üçin güýçli atmosfera döredýär.Elindäki boş çeşmeler diňe bir gaýtadan ulanylman, eýsem jemgyýetçilik abadançylyk işlerine az güýç goşdy.Hemmeler kitap sowgat edip, düýş gördüler we bu sebäpli dünýä owadandy.

Haýyr-sahawatHaýyr-sahawat

Bu çärede jemi 236 dürli kitap alyndy we 2465 ýuana sadaka berildi.Sin'an jemgyýetçilik abadançylygy kitaphanasynyň işgärleri haýyr-sahawaty kabul etdiler we Sýamen Micalruna hoşniýetliligi üçin minnetdarlyk bildirdiler.Kitaplaryň sowgat edilmegi diňe bir bilimiň we söýginiň ýaýramagy däl, eýsem Sýamen Micalrunyň jemgyýetçilik abadançylygyna bolan höwesiniň güýçli hereketidir.Indiki ädimde, Sýamen Micalrun özüni jemgyýetçilik abadançylygyna bagyşlamagy dowam etdirer, dürli jemgyýetçilik işlerini işjeň alyp barar, jemgyýetçilik jogapkärçiligini batyrgaýlyk bilen öz üstüne alar we sebitiň ösüşine has köp goşant goşar.

Haýyr-sahawatHaýyr-sahawat

Sin'an jemgyýetçilik abadançylygy kitaphanasyna jogapkär adam, kitaphana beren aladasy we kömegi üçin kompaniýa minnetdarlyk bildirdi we tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi!Bagyş edilen materiallaryň hemmesiniň “Şäher obalaryndaky kitaphanalar” jemgyýetçilik abadançylygyny ösdürmek üçin ulanyljakdygy aýdylýar.Sýamen Micalrunyň haýyr-sahawat sadakasy kitaphananyň müdirlerini gaty tolgundyrdy.Şäher obalarynda işleýän migrant işçileriň çagalarynyň adyndan kompaniýa minnetdarlyk bildirdiler we kompaniýa kitaplar we medallar gowşurdylar.

Haýyr-sahawatHaýyr-sahawat

Önümler we tehnologiýa kärhanany ösdürmegiň iň güýçli güýji we sosial jogapkärçiligi öz üstüne almak batyrlygy kärhanany ösdürmek üçin berk binýatdyr.Sýamen Micalrun öz çeşmeleriniň artykmaçlyklaryny doly ýerine ýetirer, jemgyýetçilik jogapkärçiligini işjeň we netijeli ýerine ýetirer we Hytaý jemgyýetiniň sazlaşykly ösmegine kömek etmek üçin yzygiderli tagalla eder.

Haýyr-sahawatKitap bagyşlaň, çyn ýürekden duýgy galdyryň.Haýyr-sahawat sadakasy çäresi üstünlikli tamamlandy, bu çärä gatnaşanyňyz üçin sag boluň.


Iş wagty: Awgust-04-2022