Maýmynlaryň ýaýramagy hasam erbetleşýär

ABŞ-da ýerli wagt bilen 7-nji sentýabrda (8-nji sentýabrda Pekin wagty bilen sagat 5: 00-da) ABŞ-nyň Saglygy goraýyş we adam hyzmatlary ministrligi maýmyn wirusynyň ýokaşmagyny anyklamak we / ýa-da diagnoz goýmak üçin vitro anyklaýyş önümlerini tassyklandygyny habar berdi. , variola ortopoks wirusy ýokaşmagy üçin in vitro anyklaýyş önümleri üçin adatdan daşary ýagdaý ygtyýarnamasynyň (EUA) ýüze çykarylmagyny we / ýa-da diagnozyny goşmak bilen.Netijede, FDA bu habary resmi web sahypasynda ýaýratdy we maýmynlary barlamak üçin EUA görkezme şablonyny täzeledi.FDA

ABŞ-nyň Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň maglumatlaryna görä, 2022-nji ýylyň 6-njy sentýabryna çenli ABŞ-da maýmyn keseliniň tassyklanan hadysalarynyň sany 20 000-den geçdi we bu ýagdaý 50 ştatyň hemmesinde bolup, dünýäde birinji ýerde durýar.Umumy ösüş depgini haýallaýyş alamatlaryny görkezýän hem bolsa, sebitde käbir täze ýagdaýlar ýüze çykýar we sanjymlarda jyns tapawudy henizem görnüp dur.Amerikanyň Birleşen Ştatlary maýmyn epidemiýasynyň bu tapgyrynyň merkezine öwrüldi.BSGG

Demirgazyk Amerikada we Europeewropanyň käbir ýerlerinde kiçi göwrümli maýmynlaryň barlagy başlandy.Themaýmyn wirusy izotermiki PCR kesgitleýiş toplumy“Siamen Jiqing Biomedical Technology Co., Ltd.” daşary ýurtly müşderilerden köp sanly soragy aldy we geljekde has ýönekeý we has amatly antigen synagy başlar, bu bolsa uly göwrümli barlag üçin güýçli goldaw berip biler.maýmyn wirusy izotermiki PCR kesgitleýiş toplumy


Iş wagty: 28-2022-nji sentýabr