“Seniň” reňksizligi, aşgazany rahatlyksyz nädip etmelidigi barada gürleşmek

Durmuş sessiz bäsdeşlik ýalydyr we durmuşdaky bagt indeksini pul, şöhrat, maşgala, söýgi we ş.m. ýaly N elementleri kesgitläp biler.Şeýle-de bolsa, saglyk, bagtly durmuşyň iň möhüm görkezijisidir.Saglyk 1, beýlekiler 0-dan soň gelýär. 1 ýok, 0-dan köp bolsa manysyz.Şonuň üçin sagdyn ýoly alyp barmak üçin “aşgazana” taýyn bolmaly.

Gepleşikler näme üçin "asuda"?

1. Erbet HP hakda bilelikde öwreniň

Helicobacter pylori (gysgaça Hp) aşgazanda spiral görnüşli, mikroanaerob, parazit bakteriýasydyr.Aşgazan mukozasyna we öýjükli boşluklara ýapyşýar.Adamyň garnynda diri galan ýeke-täk mikrob görnüşidir.2017-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda BSGG-nyň Düwnük keselini öwrenmek boýunça halkara gullugy HP-ni I derejeli kanserogen diýip kesgitledi.Helicobacter pylori, dünýäde iň ýokaşan bakteriýalardan biridir.Häzirki wagtda meniň ýurdumda ýokaşma derejesi takmynan 50%.Helicobacter pylori ýokançlygy, aşgazan keselleriniň birnäçesiniň günäkäridir we dowamly gastrit, aşgazan ýarasy we aşgazan düwnük keseli bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.Infectedokanç adamlarda aşgazan düwnük töwekgelçiligi adaty adamlardan 4-6 esse ýokarydyr.

Helicobacter pylori

2. “Helicobacter pylori” nireden gelýär?

Adamlar Helicobacter pylori ýokançlygynyň ýeke-täk çeşmesidir, iýmit siňdiriş ulgamynyň üsti bilen esasan “dilden-dile, işdä ýoly we fekal-agyz ýoly” arkaly ýaýraýar.Aşakdaky ssenariýalarda Helicobacter pylori ýokaşmagy ähtimal.

Aýramak tertibi

3. HP ýokaşma derejesiniň ýaş tendensiýasy

Statistikalar biziň ýurdumyzda 20-50 ýaş aralygyndaky adamlaryň arasynda HP ýokaşma derejesiniň ýokarlanýandygyny we 50 ýaşdan ýokary 69% -e ýetýändigini görkezýär.

ýokaşma derejesi

4. HP ýokançlygynyň ähtimal alamatlary

Durmuşyňyzda köplenç aşakdaky alamatlar bar bolsa, HP bilen ýokaşandygyňyzy wagtynda barlaň

Okanç alamatlary

Näme üçin aşgazan bar?

Gastroskopiki kesgitlemä gaty garşy bolsaňyz, bir ädimHelicobacter pylori antigen kesgitleýji turbaJiqing Bio tarapyndan işlenip düzülen iň gowy saýlaw.Öýde yzygiderli öz-özüňi barlamak, ýüze çykmazdan ozal ýüze çykyp biler we “aşgazana” hakykatdanam taýyn bolup biler.

Helicobacter pylori antigen kesgitleýji turba

Çalt: kolloid altyn immunohromatografiýa tehnologiýasy, ýönekeý we çalt işlemek, synag netijelerini 10-15 minutda hakyky wagtda görkezmek.

Takyk: Takyklyk derejesi 99,8% -e ýetýär, aýratynlygy güýçlidir we nejisdäki beýleki bakteriýalar we wiruslar päsgel bermeýär.

Ajaýyp: Wagt we ýer bilen çäklenmeýär we öýde öz-özüni synap bolýar.Çekip bolmajak kesgitleme, ygtybarly we invaziv däl, ýokary ulanyjy tejribesi.


Iş wagty: Iýul-29-2022