Denge gyzzyrmasynyň öňüni almak üçin syýahat ediň, Jiqing çalt synag reagenti, aladalanman syýahat etmegiňize kömek eder

Tomusda we güýzde çybynlaryň köpelmegi bilen, dengiz gyzzyrmasy ýaly çybynlardan döreýän keseller hem adamlaryň saglygyna howp salýar!Günorta-gündogar Aziýa ýaly ýokary endemiki sebitlere syýahat etmek üçin daşaryk çykanyňyzda, dengiz gyzzyrmasynyň öňüni almaga üns bermelisiňiz.dengiz

Denge gyzzyrmasy adamdan adama göni ýokanç ýokanç keseldir.Esasan Aedes aegypti we Aedes albopictus (köplenç “Aedes anthopictus” diýlip atlandyrylýar) tarapyndan ýokaşýar.Denge gyzzyrmasy, adatça 3-15 gün inkubasiýa döwri bolýar.Gyzzyrma, myşsalaryň agyrmagy, dökülme we beýleki alamatlar dengiz ýokançlygyndan soň ýüze çykýar we agyr gan akma, şok we hatda ölüm käbir ýagdaýlarda ýüze çykyp biler.Dengiň öňüni almak üçin sanjym ýok.Şol sebäpden, dengiz gyzzyrmasynyň öňüni almak üçin iň möhüm çäreler, çybynlara gözegçilik etmek we dengiz wirusynyň ýokaşmagynyň çeşmesini kesmek üçin çybynlary ýok etmekdir.

dengiz gyzzyrmasynyň öňüni alyň

Şonuň üçin oýnamaga çykanyňyzda, çybynlaryň iň ýokary işjeňligi wagtynda (irden 7-9 we 5 PM) kölegede, otda we beýleki ýerlerde galmazlyga synanyşyň.Deriňizi açmazlyk üçin daşary çykanyňyzda uzyn ýeňli eşikler we balak geýiň.Şol bir wagtyň özünde, çybynlardan goraýan, çybynlardan goraýan hajathana suwy ýaly çybynlara garşy önümleri taýýarlamagyňyzy haýyş edýäris.

Deng IgMlgG anyklaýyş toplumy

Şeýle-de bolsa, endemiki ýerlerde gezelenç edeniňizden soň gyzzyrma we beýleki alamatlardan ejir çekip bilmeseňiz, Jiqing biologiki dengiz toplumyny ýanyňyz bilen alyp, ýokançlygyň öňüni almak üçin islendik wagt we islendik ýerde aňsatlyk bilen barlaň.


Iş wagty: 01-2022-nji sentýabr