Kompaniýa habarlary

 • Maýmynlaryň ýaýramagy hasam erbetleşýär

  Maýmynlaryň ýaýramagy hasam erbetleşýär

  ABŞ-da ýerli wagt bilen 7-nji sentýabrda (8-nji sentýabrda Pekin wagty bilen sagat 5: 00-da) ABŞ-nyň Saglygy goraýyş we adam hyzmatlary ministrligi maýmyn wirusynyň ýokaşmagyny anyklamak we / ýa-da diagnoz goýmak üçin vitro anyklaýyş önümlerini tassyklandygyny habar berdi. ýüze çykarmak we / ýa-da d ...
  Koprak oka
 • gowy täzelik!Jiqing Bio TÜV abraýly şahadatnama aldy!

  gowy täzelik!Jiqing Bio TÜV abraýly şahadatnama aldy!

  Recentlyakynda, Jiqing Bio TÜV Rheinlandyň abraýly şahadatnamasyny üstünlikli geçdi we ISO13485: 2016 lukmançylyk enjamlarynyň hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldy.Şahadatnamanyň gerimi öz içine alýar: in vitro diagnostika reagentlerinde IVD-ni dizaýn, işläp düzmek, öndürmek we satmak ...
  Koprak oka
 • 9.8 sergisinde Jiqing

  9.8 sergisinde Jiqing

  Hytaý Halk Respublikasynyň Söwda ministrligi tarapyndan gurnalan Hytaý Halkara Maýa goýum we Söwda ýarmarkasy (“CIFIT”) 8-11-nji sentýabr aralygynda Hytaýyň Sýamen şäherinde “Girmek” we “Gitmek” mowzugy bilen geçirildi. Çykdy ”.CIFIT 20 ýyldan gowrak wagt bäri ...
  Koprak oka
 • Maýmyn

  Maýmyn

  Maýmynlar, esasan adamlar ýa-da haýwanlar bilen ýakyn aragatnaşykda ýa-da wirus bilen hapalanan maýmyn wirusy sebäpli döreýän ýokanç keseldir.Inkubasiýa döwri adatça 6-13 gün bolup, 5-21 gün dowam edip biler.Maýmynlar ýagyşda döräpdir ...
  Koprak oka
 • Denge gyzzyrmasynyň öňüni almak üçin syýahat ediň, Jiqing çalt synag reagenti, aladalanman syýahat etmegiňize kömek eder

  Denge gyzzyrmasynyň öňüni almak üçin syýahat ediň, Jiqing çalt synag reagenti, aladalanman syýahat etmegiňize kömek eder

  Tomusda we güýzde çybynlaryň köpelmegi bilen, dengiz gyzzyrmasy ýaly çybynlardan döreýän keseller hem adamlaryň saglygyna howp salýar!Günorta-gündogar Aziýa ýaly ýokary endemiki sebitlere syýahat etmek üçin daşaryk çykanyňyzda, dengiz gyzzyrmasynyň öňüni almaga üns bermelisiňiz.Deng ...
  Koprak oka
 • AIW

  AIW

  Bütindünýä AIDS güni her ýyl 1-nji dekabrda, 3522-nji Bütindünýä AIDS güni bolsa 2022-nji ýylyň 1-nji dekabrynda bellenilip geçilýär. Näme üçin adamlar “Aý” reňkiniň üýtgemegi barada gürleşýärler?AIDS näme?Hemmeler üçin meşhur ylym!AIDS näme?AIDS-iň lukmançylyk ady Alnan immun ýetmezçiligi sy ...
  Koprak oka
 • BA.5 henizem tolkun döredýär we adamlar hüşgär we täze görnüşleri bar!

  BA.5 henizem tolkun döredýär we adamlar hüşgär we täze görnüşleri bar!

  BA.5 eýýäm gören wirusymyzyň iň erbet görnüşi, eýýäm ýokary immunitetden gaçmagy täze derejä çykardy we bütin dünýäde tolkun döretdi.BA.5 ýaýrap barýarka, onuň täze warianty - BA.2.75 bar.Omicron çalt mutasiýa “köşk söweş dramasyna” düşündirýär ...
  Koprak oka
 • Jiqing biologiki daşary ýurtlarda antigen ammaryny täzeden gurýar

  Jiqing biologiki daşary ýurtlarda antigen ammaryny täzeden gurýar

  Sýamen Jiqing Biologiki, 1-nji awgustda Germaniýanyň Leýpsig şäherinde daşary ýurtlarda antigen ammaryny döretdi, bu CEewropa CE şahadatnamasyny (CE2934) we nemes ak sanawyny alandan soň ýene bir başlangyç.Nemes antigen ammarynyň deslapky gurluşygy takmynan 2000m² meýdany öz içine alýar ...
  Koprak oka
 • Hakyky duýgulary, jemgyýetçilik jogapkärçiligini we edermenligi bermek üçin sadakalary söýüň

  Hakyky duýgulary, jemgyýetçilik jogapkärçiligini we edermenligi bermek üçin sadakalary söýüň

  Iş näçe uly bolsa, jogapkärçilik şonça-da ulydyr.Jemgyýetçilik çärelerine esasy gatnaşyjy hökmünde kärhananyň gymmaty sosial meseleleri çözmekden ybaratdyr we jemgyýetçilik jogapkärçiliginiň ýerine ýetirilmegi kärhananyň önümçiligi we işi bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.Uzak wagtlap, Sýamen ...
  Koprak oka
 • “Seniň” reňksizligi, aşgazany rahatlyksyz nädip etmelidigi barada gürleşmek

  “Seniň” reňksizligi, aşgazany rahatlyksyz nädip etmelidigi barada gürleşmek

  Durmuş sessiz bäsdeşlik ýalydyr we durmuşdaky bagt indeksini pul, şöhrat, maşgala, söýgi we ş.m. ýaly N elementleri kesgitläp biler.Şeýle-de bolsa, saglyk, bagtly durmuşyň iň möhüm görkezijisidir.Saglyk 1, beýlekiler 0-dan soň gelýär. 1 ýok, has köp 0-lar men ...
  Koprak oka
 • Ba.5.2 Täze koronawirus we täze görnüşler gelýär!Qing antigen reagentlerini doly goldaň!

  Ba.5.2 Täze koronawirus we täze görnüşler gelýär!Qing antigen reagentlerini doly goldaň!

  2019-njy ýylda açylandan bäri, koronawirus romany Omikrona, soňra bolsa ozal gözden salnan “Omicron II” ba.5 görnüşine üýtgedildi.Adamlaryň epidemiýanyň gutarjakdygyny çak edişleri ýaly, ýuwaşlyk bilen üýtgemegini dowam etdirdi, täze illýuziýany öwrüp, BA.5.2 täze görnüşini döretdi ...
  Koprak oka
 • HIP, Sýamen Jikiniň lukmançylyk bejergisi tarapyndan öndürilen çalt barlag reagentleriniň bir toparyny bermek üçin premýer-ministriň ýanyna gitdi.

  HIP, Sýamen Jikiniň lukmançylyk bejergisi tarapyndan öndürilen çalt barlag reagentleriniň bir toparyny bermek üçin premýer-ministriň ýanyna gitdi.

  Taýland HIP toparynyň başlygy we Taýland Howpsuzlyk Assosiasiýasynyň prezidenti jenap Yangaň ffanfeng, HIP Biotehnologiýa Çalt Ekrana Reagent Toparynyň agzalaryny Taýland Döwlet Geňeşiniň premýer-ministrligine alyp bardy we 300,000 baht Çalt Ekrana Reagenini berdi .. .
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2