Nuklein kislotasyny çykarmak toplumy ual Gollanma)

Gysga düşündiriş:

Önümiň tanyşdyrylyşy :

Önümiň ýokary netijeliligi we dikelişi bar, DNK / RNAof wirusyny netijeli çykaryp bilýär we çykarylýan arassalanan nuklein kislotasy tersine transkripsiýa, PCR, RT-PCR we beýleki umumy akym synaglary üçin amatlydyr.

Önüm aýratynlyklary :

• Zäherlenme ýok: Gymmat enjamlara zerurlyk ýok, fenol we hloroform ýaly zäherli reagentlere duçar bolmagyň öňüni alyp bolar, laboratoriýada we daşarda işledip bolar.
• Giň gerim: Zeriniň, plazmanyň, peşewiň we beýleki öýjüksiz beden suwuklyklarynyň we wirus medeniýetiniň suwuklygynyň, öýjük medeniýeti suwuklygynyň, wirusy goraýjy suwuklygyň we beýleki nusgalaryň DNK / RNA bölünişi üçin amatlydyr.
• Easyeňil işlemek: Gazyp almak prosesi işlemek we awtomatlaşdyrmak aňsat we ýokary çykaryş üçin amatly.

Haryt aýratynlyklary :

Awtomat

48 synag / guty

Gollanma

50 synag / guty 


 • Önümiň ady:Nuklein kislotasyny çykarmak toplumy (Awtomat)
 • Gaplamak spesifikasiýasy:50 synag / guty
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Niýetli ulanmak】
  Bu toplumda guanidin izotiosýanat piroliz üçin ulanylýar, nusgalarda jemi DNK we RNK magnit monjuklarynyň adsorbsiýasy bilen bölünýär we arassalanýar, beloklar, lipidler we ribonukleýz ýaly PCR ingibitorlary arassalanandan soň netijeli aýrylyp bilner.Arassalanan önümler floresan mukdar PCR üçin gönüden-göni ulanylyp bilner.

  Principle Barlag ýörelgesi】
  Bu toplumda liz üçin guanidin izotiosýanat ulanylýar, nuklein kislotasy çykýar, nuklein kislotasy elektrostatik täsir, gidrofob täsiri we wodorod baglanyşygy bilen sorulýar we beloklar, lipidler we ribonukleaz ýaly PCR ingibitorlary ýuwlandan soň aýrylýar。

  【Gazyp almak usuly】
  1. Reagent tagtany taýýarlamak
  (1) Magnit monjuklaryň deň derejede saklanmagy üçin toplumdan öňünden taýýarlanan reagent tagtasyny çykaryň we birnäçe gezek tersine öwüriň;
  (2) Orifis plastinkasynyň titremesinden we suwuklygyň çykmagynyň öňüni almak üçin alýumin folga möhürleýji plyonkany seresaplyk bilen ýyrtyň.
  2. Nusga taýýarlygy
  Çuň guýy plastinka stansiýasyna 100 μ l nusga, 10 μ l proteaz K we 2 μ l daşaýjy RNK goşuldy.
  3. Maşyn çykarmak barada
  Taýýarlanan 96 çuň guýy plastinkasyny nuklein kislotasynyň ekstraktoryna goýuň, magnit çybygyň ýeňini salyň we ekstrakt ediň.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler