SARS-CoV-2 Dowamly temperatura PCR kesgitlemek toplumy

Gysga düşündiriş:

Önümiň tanyşdyrylyşy :

Täze koronawirus nuklein kislotalarynyň (ORF1ab, Ngene) ýörite ýerini barlamak üçin nusgany barlamak üçin ulanylýar.

Önüm aýratynlyklary :

• Aňsat: Işlemek, öwrenmek we düşünmek aňsat, çylşyrymly okuw gerek däl.
• Izotermiki: Gurallaryň bahasyny tygşytlaň.
• Specokary aýratynlyk: D.saýlamagyň takyklygy 98% -e çenli.
• Çalt: ectionüze çykarmak 15 minudyň içinde tamamlanyp bilner.
• Amatly transport we saklamak: otag temperaturasyny daşamak we saklamak, sowuk zynjyr ýok.

Haryt aýratynlyklary :

1 synag / guty、 16 synag / guty

①swab②Swab goraýjy turba③ Güýçlendirmek reaksiýa turbasy metal hammam


 • Önümiň ady:SARS-CoV-2 Dowamly temperatura PCR kesgitlemek toplumy (Öý ulanylyşy)
 • Görnüşi:Yzygiderli temperatura PCR
 • Gaplamak spesifikasiýasy:1 synag / guty 、 16 synag / guty
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Synag ýörelgesi :
  Bu toplum izotermiki güýçlendirme usuly bilen SARS-CoV-2 RNK-ny kesgitleýär.RNK-nyň ters transkripsiýasy we güýçlendirilmegi şol bir turbada ýerine ýetirilýär.SARS-CoV-2-iň nuklein kislotasynyň yzygiderliligi alty sany başlangyç bilen kesgitlenýär we islendik deslapky gabat gelmedik ýa-da jübütlenmedik güýçlendirme tamamlanmaz.Reaksiýa üçin zerur bolan ähli reagentler we fermentler öňünden ýüklenýär.Pleönekeý proses zerurdyr we netijäni floresanlygyň barlygyna ýa-da ýokdugyna syn etmek arkaly alyp bolar.

  Taýýarlyk :

  Alýumin folga haltasyny açyň we reaksiýa turbalaryny çykaryň.Üns beriň, folga haltasy açylandan soň reaksiýa turbasy 2 sagadyň dowamynda ulanylmalydyr.

  Elektrik toguny dakyň.Gural gyzdyryp başlaýar (heatingyladyş görkezijisi gyzyl öwüsýär we ýalpyldaýar).Heatingyladyş işinden soň ýyladyş görkezijisi ses bilen ýaşyl öwüsýär.

  Nusga ýygnamak :

  Näsagyň kellesini takmynan 70 ° egreliň, näsagyň kellesi tebigy ýagdaýda rahatlansyn we düwürtigiň diwaryna ýuwaş-ýuwaşdan näsagyň burnuna burun aýagyna aýlaň we süpürilende ýuwaş-ýuwaşdan aýyryň.

  Synag :
  Sw Swab konserwasiýa turbasynyň alýumin folga möhür filmini ýyrtyň we swabany gorag turbasyna salyň.turbany gysyp durkaňyz, süpüriň.
  The Suwukdan suwuklygy çykarmak üçin turbanyň gapdallaryny gysyp alanyňyzda, swany aýyryň.
  MicMikropipeti gysyp, suwuklyga salyň.Suwuklyk ilkinji kapsulada akýança suwuklyk çekmek üçin mikropi-pette goýberiň.Suwuklygyň ilkinji kapsulasyny doldurmagyna ýol bermäň.
  Ample Mysal üçin suwuklygy reaksiýa turbasyna goşuň, gapagy ýapyň, garyndyny doly erýänçä ýuwaşlyk bilen garmaly.
  Dry Gury hammamyň gapagyny açyň.Gaplanan reaksiýa turbalaryny gury hammama salyň.Wagt düwmesini basyň.Greenaşyl ýyladyş görkezijisi ýanyp başlaýar.15 minutdan soň reaksiýa tamamlanýar.Greenaşyl ýyladyş görkezijisi üç sany ses bilen ýanmagy bes edýär.
  Light lightagtylyk çeşmesiniň wyklýuçatel düwmesini basyň we netijelere baha bermek üçin gury hammamyň öňündäki gözegçilik deşiginiň üsti bilen synag netijelerini synlaň.
  Synag netijelerini düşündirmek :

  Oňyn netije: eger reaksiýa turbasynda aç-açan ýaşyl floresan tolgunmasy bar bolsa, netije oňyn. Näsag Sars-Cov-2 ýokaşandygyna şübhelenýär.Derrew lukman ýa-da ýerli saglyk bölümine ýüz tutuň we ýerli görkezmelere eýeriň.
  Ativearamaz netije: reaksiýa turbasynda aç-açan ýaşyl floresan tolgunmasy ýok bolsa, netije negatiwdir. Başgalar bilen aragatnaşyk we gorag çäreleri bilen baglanyşykly ähli ulanylýan düzgünleri berjaý etmegi dowam etdiriň. Negativearamaz synagdan geçirilende ýokançlyk hem bolup biler.
  Nädogry netije: inkubasiýa wagty 20 minutdan köp bolsa, belli bir güýçlendirme bolup biler, bu bolsa ýalan pozitiwlige sebäp bolup biler. Greenaşyl floresanlygyň bardygyna garamazdan nädogry bolar we synag gaýtadan geçiriler. • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler