SARS-CoV-2 Bitaraplaşdyrma antikorlary / IgG kesgitleýiş toplumy

Gysga düşündiriş:

Önümiň tanyşdyrylyşy :

Bu gözleg toplumy, adam ganynda, serumda we plazmada COVID-19 waksinanyň öndürýän zyýansyzlandyryjy antikorlaryny ýokary hilli kesgitlemek üçin çalt immunohromatografiki usul bolup, adam bedenindäki COVID-19 waksinanyň derejesini kesgitlemäge kömek edýär.

Önüm aýratynlyklary :

1) Amatly amal: Öýde hiç hili hünär gurallary ýa-da işgär gerek bolmazdan ulanylyp bilner.

2 ected Tapylan netijeleri 15 minudyň içinde görkezip bolýar.

3 4 4 ° C-den 30 ° C-e çenli saklanyp, otagyň temperaturasyny daşamagy aňsatlaşdyrýar.

4) qualityokary hilli we ýokary derejeli rekombinant romany coronavirusS-RBD antigen: Iki sany kesgitleýiş çyzygy bellik edilip bilner
adam bedenindäki zyýansyzlandyryjy antikorlaryň güýjüni kesgitlemek.

5 storage Saklamagyň möhleti 24 aýa çenli.

Haryt aýratynlyklary :

1 synag / guty

20 synag / guty

RStraw②ntigen kesgitleýiş kartoçkalary - bir gezek ulanylýan gan ýygnaýan iňňe


 • Önümiň ady:SARS-CoV-2 Bitaraplaşdyrma antikorlary / IgG kesgitleýiş toplumy
 • Gaplamak aýratynlyklary:1 synag / guty 、 20 synag / guty
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Niýetlenen ulanmak :

  Täze roman koronawirusy (SARS-CoV-2 Ant Antikorlary çalt synag enjamy Bitaraplaşdyrmak, Coronavirus Disease 2019-nyň adam ganynda zyýansyzlandyryjy antikoryny hil taýdan kesgitlemek üçin çalt hromatografiki immunoassaýdyr,

  Zer, ýa-da plazma, antikor titrini zyýansyzlandyrýan romana garşy koronawirusyň baha beriş derejesinde kömek hökmünde.

  IgG synagy deslapky synag netijelerini berýär. SARS-CoV-2 nuklein kislotasynyň negatiw ýagdaýlaryny ýüze çykarmak üçin goşmaça görkeziji hökmünde ulanylýar ýa-da diagnozda nuklein kislotasyny kesgitlemek bilen utgaşdyrylýar.

  şübheli ýagdaýlar.Ativearamaz netijeler SARS-CoV-2 ýokaşmagyna päsgel bermeýär we bejergi ýa-da beýleki dolandyryş karary üçin ýeke-täk esas hökmünde ulanylyp bilinmez.

  Synag ýörelgesi :

  Neytralizasiýa antikor synagynda immunohromatografiýa ulanylýar.Synag kartasynda aşakdakylar bar: 1) kolloid altyn belgili rekombinant romany koronawirus S-RBD antigen, gözegçilik we hil gözegçiligi antikor altyn bellikleri;2) çekmek

  kesgitleýiş çyzyklary (T1 we T2) we nitroselluloza membranasynyň bir hil gözegçilik liniýasy (C çyzygy).T çyzygy antikorlary zyýansyzlandyrýan täze koronawirusy ýüze çykarmak üçin adama garşy IgG bilen herekete getirilýär we C çyzygy a bilen herekete getirilýär

  hiline gözegçilik antikor.Synag kartasynyň nusga deşigine degişli mukdarda synag nusgasy goşulanda, kapilýaryň hereketi bilen synag kartoçkasy boýunça öňe geçer.Eger nusgada roman bar bolsa

  antikorlary zyýansyzlandyrýan koronawirus, antikor kolloid altyn belgili koronawirus antigenine bagly bolar.Immun toplumy, membranada immobilizlenen anti-adam IgG antikorlary tarapyndan tutular

  gyrmyzy-gyzyl T çyzygy, koronawirus romanyny bitaraplaşdyrýan antikoryň oňyndygyny görkezýär.Synag kartasynda hil gözegçiligi çyzygy hem bar. Fuksiýa hiline gözegçilik liniýasy synag çyzygynyň peýda bolandygyna garamazdan görünmeli.Eger

  hil gözegçilik çyzgysy görünmeýär, synag netijesi nädogry we nusga başga synag kartasy bilen gaýtadan barlanmaly.

  IgG synagy, täze koronawirus SARS-CoV-2 IgG antikoryny serumda, plazmada ýa-da tutuş gan nusgalarynda anyklamak üçin kolloid altyn immunohromatografiýa ýörelgesine esaslanýar.

  Haçan-da nusgadaky SARS-CoV-2 IgG derejesi maksat kesilende ýa-da ondan ýokary bolsa (synagyň kesgitleýiş çägi), antigen-boýag konýugatyna bagly antikor synag sebitinde hereketsiz adam anti-IgG tarapyndan tutulýar ( T)

  enjamyň we bu oňyn netijäni görkezýän reňkli synag zolagyny öndürýär.Haçan-da nusgadaky SARS-CoV-2 IgG derejesi nol ýa-da maksat kesileninden pes bolsa, synag sebitinde (T) görünýän reňkli zolak ýok.

  enjam.Bu ters netijäni görkezýär.Prosedura gözegçilik etmek üçin, synag dogry ýerine ýetirilen bolsa, Dolandyryş sebitinde (C) reňkli çyzyk peýda bolar.

  Esasy kompozisiýa :

  • Synag kartasy
  • Bir gezek ulanylýan alkogol pagta pad
  • Bir gezek ulanylýan gan ýygnamak iňňesi
  • Diluent

  Saklamak şertleri we ygtybarlylygy

  1. 2 ℃ ~ 40 dükanynda ulanyş möhleti 24 aý möhlet bilen kesgitlenýär.

  2. Alýumin folga haltasyny açanyňyzdan soň synag kartasyny 30 minudyň içinde gysga wagtda ulanmaly.Nusga garyndysy açylandan soň derrew ýapylmaly we salkyn ýerde goýulmaly.Dogry möhletde ulanyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler